Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató –„Istvános kvíz”

 

 

 1. A  Szervező:

A Volt Istvánosok Baráti Köre (VIBKE) (székhely: 1095, Budapest Mester utca 56-58.) továbbiakban szervező, által szervezett játékban, elsősorban Szent István Közgazdasági Szakközépiskola régi diákjai, jelenlegi tanulói illetve bárki részt vehet benne, a http://voltegyszeregyiskola.hu weboldalon közzétett link segítségével az ott jelzett, előre meghatározott játék időtartamában:

 • email cím
 • kor
 • 13+1 kérdésre adott válasz

ezáltal regisztrál a Játékba (továbbiakban Játék).

A Játék lebonyolítását a Szervező végzi.

 

 1. A Játék időszaka

A játék időtartama: 2021.05.17-től 5 héten keresztül heti egy kérdéssor

A kérdőív kitöltésének a határideje: az aktuálisan, a voltegyszeregyiskola.hu-n meghirdetett cikkben meghatározott határidő. A szervezőnek a határidőn, a játékra mehirdetett időszakonként egyszer lehetősége van módosításra, a határidő maximum egy héttel való kitolására.

A játékban minden héten a heti játék lezártát követően két napra kerülnek a nyertesek kihirdetésre.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Regisztrációkért. A Regisztráció elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Regisztrációk beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

 

 1. A Játék menete, és a sorsolásban való részvétel feltételei

Akkor vehet részt egy játékos sorsoláson, ha a http://voltegyszeregyiskola.hu oldalon megjelenő aktuális kvízt helyesen kitölti és a Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását követően megnyomja a „Küldés” gombot ezáltal regisztrál a Játékba.

Ez alól kivételt képez a 18 év alatti helyes megfejtő. A játékban díjazásként felmerülő ’SzISE Sör’ sorsolásakor a 18. életévüket betöltő játékos nem vesz részt. Minden más ajándék sorsolásakor szerepeltethető az email címe helyes megfejtés esetén.

A Játékosokat a Játék e-mail cím alapján azonosítja.

A sorsolás alkalmával a feltöltések számától függetlenül, minden a kvízsort helyesen beküldő Játékos egyszer szerepel az adatbázisban, egyenlő nyerési feltételekkel, tehát a nyerési esélyeket sem a feltöltött alkalmak száma nem növeli.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játékosok a Játék egy kvízjáték sorsolásán csak egyszer nyerhet.

 

 1. Nyeremény és nyertes

A sorsolás elektronikus úton, a random.org online sorsoló segítségével történik.

A Játékban a sorsolás alkalmával 3 fő tartaléknyertest is kisorsolunk, akik – kisorsolásuk sorrendje szerint – abban az esetben léphetnek az adott játékidőszakra kisorsolt nyertes Játékos helyébe, ha valamilyen oknál fogva az eredeti nyertes Játékossal vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertessel 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott email címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), vagy a nyertes Játékos vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek és így kizárásra kerül.

 

 1. Nyeremény átadása

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 2 munkanapon belül értesíti e-mailben a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékos az értesítés napjától számított 2 munkanapon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

A nyeremény postázási költségét a Szervező viseli.

A fenti játék promóciós játéknak minősül, nem minősül szerencsejátéknak, nem esik sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség alá.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért.

 

 1. Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha  jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.

A Játékból ki van zárva a Szervező programot lebonyolító marketing munkatársa.

 

 1. Adatkezelési feltételek

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Volt Istvánosok Baráti Köre– az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Volt Istvánosok Baráti Köre., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A játék lebonyolítását követő 30 napon belül  a Szervező a személyes adatokat megsemmisíti.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: 1095 Budapest, Mester utca 56-58,; vagy a következő e-mail címen: voltegyszeregyiskola5658@gmail.com A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

 1. Felelősségi szabályok

A Szervező kizárja felelősségét minden, http://voltegyszeregyiskola.hu oldalon lévő, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL, vagy egyéb támadások esetére.

Abban az esetben, ha a Játékos az Játékra jelentkezés közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék oldalához való csatlakozás, illetve a használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék oldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni.

 

 1. Egyéb szabályok

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2021. május 17.

Volt Istvánosok Baráti Köre

Szervező